A GIMOKA KÁVÉ
FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA

A nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Gimoka 2016 Bt.
(Székhely: 8200 Veszprém, Tiszafa utca 13. cégjegyzékszám: 19-06-509971, továbbiakban:
Szervező) által szervezett Facebook üzenőfali nyereményjátékra, mely Márki-Kőmüves
Barbara e.v. (székhely: 8200 Veszprém, nyilvántartási szám: 55629339) mint a
nyereményjáték lebonyolítója (a továbbiakban: Lebonyolító) által kezelt online felületen,
azaz a Gimoka 2016 Bt. Gimoka kávé elnevezésű Facebook oldalán (továbbiakban:
Játékfelület) érhető el.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit,
és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

A részvétel feltételei
A nyereményjátékban minden olyan természetes személy vehet részt, aki a Szervező
Gimoka kávé elnevezésű Facebook oldalán (https://www.facebook.com/gimokahu) futó játék
időtartama alatt a játékban szereplő Facebook posztnak megfelelően teljesíti a leírásban
foglalt pontok mindegyikét.

A játékban az alábbi személyek NEM vehetnek részt
● a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói,
● egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi
személyiség nélküli szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói.
Lebonyolító a játékból kizárja azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék
tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi
tájékoztatóban meghatározott hozzájárulását a Játék időtartama alatt vagy a sorsolást
megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről Lebonyolító a Játékosnak külön értesítést nem
küld.
A Játékos kijelenti, hogy a játékra történő jelentkezés során megadott adatai a valóságnak
megfelelnek.
A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen
Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A játék leírása
Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott nyereményeket sorsol ki azok között a
Játékosok között, akik a Szervező Gimoka kávé elnevezésű Facebook oldalán
(https://www.facebook.com/gimokahu) 2021.04.01. 18:00 és 2021.04.05. 23:59 között a játékban szereplő Facebook posztnak megfelelően teljesíti a leírásban foglalt pontok mindegyikét, azaz:
1. Kedveli a nyereményjáték posztját,
2. Leírja a poszt alá kommentben, van-e olyan édesség vagy sütemény, amiből kifejezetten kedveli a kávés ízesítést - ha igen, mi az.

A játék időtartama
● A Játék kezdete: 2021.04.01. 18:00
● A Játék vége: 2021.04.05. 23:59
● Sorsolás: 2021.04.06.

Nyeremény
A Játék során a Szabályzat feltételeinek megfelelő Játékosok között 1 db nyertest sorsolunk ki, aki 5 csomag Nespresso kompatibilis Gimoka Intenso kapszuláskávét, és 5 csomag Nespresso kompatibilis Gimoka Deciso kapszuláskávét nyerhet a Gimoka 2016. Bt. felajánlásával.

A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre nem váltható.

Sorsolás
A lebonyolító 1 db nyertest és 1 db pótnyertest gépi sorsolás segítségével, a
véletlenszerűség elvét szem előtt tartva a facebooknyertes.com programmal sorsol.
Adatfeldolgozó: Be Social Kft. (1037 Budapest, Seregély utca 3-5., cégjegyzékszám: 01-09-
997245)

A lebonyolító a nyertest a sorsolás napján, privát Facebook üzenetben értesíti.

A nyertesnek a megkeresést követő 7 napig van lehetősége a nyereményéért jelentkezni. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a
Szervező, illetve a Lebonyolító terhére nem értékelhető. Ebben az esetben a lebonyolító
felveszi a Pótnyertessel a kapcsolatot, akinek szintén a megkeresést követő 7 napig van lehetősége a nyereményéért jelentkezni.

Lebonyolító kizárja a promócióból azt a nyertest, akinek a nyereményt azért nem lehet
átadni, mert nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A nyertes
téves adatszolgáltatásából eredően Szervezőt és Lebonyolítót semmilyen felelősség nem
terheli.

Lebonyolító a kizárt pótnyertes helyett, vagy a pótnyertes nem jelentkezése esetén a
Szabályzatnak megfelelő további Játékosok között a nyereményt újra kisorsolja.

A nyeremények kézbesítése, átvétele
A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel privát üzenetben, vagy kérdés esetén
telefonon egyeztetjük.
Kiszállítás: Magyarország területén
Személyes átvétel: Veszprémben és Székesfehérváron
Nyertes köteles együttműködni Lebonyolítóval, illetve Szervezővel nyereménye átvétele,
illetve igénybe vétele érdekében.
Nyertes a nyereményt Szervezőnek küldött írásbeli nyilatkozatával, legkésőbb a sorsolást
követő 3 napon belül visszautasíthatja.

Adózás
A nyereményhez tartozó esetleges adókötelezettség teljesítése érdekében Szervező,
Lebonyolító és a nyertes kötelesek együttműködni. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti
átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

Vegyes rendelkezések
Nyertes által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós
adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a nyeremény átadásának elmaradásáért vagy
késedelméért a Lebonyolító, illetve a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Lebonyolítón,
illetve a Szervezőn nem követelheti.
Lebonyolító és Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com oldalt, illetve
az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért
támadások, meghibásodás estére.
Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely résztvevő részéről
bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a játék szellemével bármilyen módon
összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja
felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
Lebonyolító, illetve Szervező kizárja a felelősségét a Gimoka kávé nevű Facebook oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy
korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges
intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által.

Lebonyolító és Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben,
egyoldalúan bármikor megváltoztassa.

Az erre vonatkozó tájékoztatást Lebonyolító a játék egyéb közleményeivel azonos
nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Kelt: Veszprém, 2021. április 1.


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Gimoka kávé Facebook nyereményjáték lebonyolítása során kezelt személyes adatokkal kapcsolatban

Mit kezelünk?
A Facebook nyereményjáték során a Játékosok személyes adatai közül - kapcsolattartási
adatként a Játékos nevét, illetve nyerés esetén az e-mail címét, a telefonszámát és a
szállítási címét, valamint a nyereményjátékban való részvételi jogosultságot igazoló adatként
a Játékos Facebook azonosítóját (Facebook ID) kezeljük.

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a Gimoka kávé elnevezésű Facebook oldalon indított
nyereményjátékban való részvétel feltételeinek ellenőrzése, a sorsolás lebonyolítása, a
nyertes(ek) értesítése, a nyeremények átadása.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a Gimoka 2016 Bt. által üzemeltetett Gimoka kávé Facebook
oldalon történt nyereményjáték-kommenteléssel a Játékos kifejezett hozzájárulása.

Ki fér hozzá az adatokhoz?
Adatkezelő: Gimoka 2016 Bt. (Székhely: 8200 Veszprém, Tiszafa utca 13.)

Az adatkezelő a Facebook nyerményjáték lebonyolítása során adatfeldolgozóként igénybe
veszi a Márki-Kőmüves Barbara egyéni vállalkozó (MK Barbara social media marketing)
szolgáltatásait, aki a Gimoka kávé Facebook oldalt üzemelteti és a Játékkal összefüggésben
a Játékosokkal kapcsolatot tart, valamint a nyertes sorsolásakor a Be Social Kft.-t (1037
Budapest, Seregély utca 3-5., cégjegyzékszám: 01-09-997245), mely a
facebooknyertes.com oldal tulajdonosa.

Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Gimoka kávé Facebook oldalon rögzített személyes
adatoknak önálló, a Gimoka 2016 Bt.-től független adatkezelője a Facebook Ireland Ltd.
(székhely: 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304 / postacím: 4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország) is, mely részese az Egyesült Államok
Kereskedelmi Minisztériumánál tanúsíott, az EU-USA közötti “Adatvédelmi pajzs”
keretrendszernek. A Facebook Inc. adatkezelési tájékoztatója az alábbi linkre kattintva
érhető el: www.facebook.com/privacy/explanation

A nyertes nevét az MK Barbara social media marketing a sorsolást követően a Gimoka kávé
Facebook oldalán nyilvánosságra hozza. A nyertes egyes azonosító adatai a 2017. évi CL.
törvényben, illetve az 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott körben és esetekben a hatóság részére átadásra kerülhetnek.

Szervezési és biztonsági intézkedések az adatok védelmének érdekében
A Játékosok személyes adataihoz csak az adatkezelő (Gimoka 2016 Bt.; 8200 Veszprém,
Tiszafa utca 13.), illetve az adatfeldolgozók (MK Barbara social media marketing; 8200
Veszprém, Egry József utca 47/c / Be Social Kft.; 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.)
feladatkörrel rendelkező munkavállalói férhetnek hozzá. Az Gimoka 2016 Bt. mint
adatkezelő az MK Barbara social media marketing valamint a Be Social Kft. mint
adatfeldolgozók útján a Játékosok személyes adatait titkosítással védett felületen kezeli, és
ezeket a személyes adatokat más informatikai rendszerben nem teszi elérhetővé.

Az adatkezelés időtartama
Az Gimoka 2016 Bt. mint adatkezelő a Játékosok személyes adatait a nyertes kisorsolását
követő harmadik nap végéig, Nyertes esetében a nyeremény átvételétől számított nyolcadik
év végéig kezeli.

A személyes adatok törlése, helyesbítése
A Játékosok az adatok kezeléséhez adott hozzájárulásukat a sorsolásig bármikor
visszavonhatják - ebben az esetben azonban a személyes adatok törlése mellett az MK
Barbara social media marketing a Játékost a játékból is kizárja. Ha Játékos a sorsolást
követően, de a nyeremény átvétele előtt kéri személyes adatainak törlését, úgy MK Barbara
social media marketing úgy tekinti, hogy Nyertes a nyereményéről is lemondott.
Abban az esetben, ha a Gimoka 2016 Bt. a Játékossal szemben jogi igényt érvényesít, úgy
hozzájárulás visszavonása után is tovább kezeli Játékos adatait. Amennyiben erre az
adatkezelésre sor kerül, úgy a Gimoka 2016 Bt. az érintettet értesíti. Érintett tiltakozhat az
effajta adatkezelés ellen, ebben az esetben a Gimoka 2016 Bt.-nek kell bizonyítania, hogy
az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek
az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.
Téves adatrögzítés, illetve az adatokban történt változások esetén is módjában áll
Játékosnak a kezelt adatok helyesbítésének kérését.

Tájékoztatás kérése
Játékos tájékoztatást kérhet az Gimoka 2016 Bt.-től arról, hogy mely személyes adatait
milyen célból, illetve milyen módon kezelik. Ezekről az adatokról természetesen másolatot is
kérhet. Ezeket a kéréseket pedig az Gimoka 2016 Bt. díjmentesen teljesíti.
Kérjük a Játékosokat, amennyiben rendelkezési és hozzáférési jogait érvényesíteni
szeretnék, úgy azt az előzetesen megadott email címükről vagy a Gimoka kávé Facebook
oldalon a Játékban használt Facebook profiljukról küldött üzenetben jelentsék.
Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy személyes adataik jogellenes kezelése, illetve az
Információs önrendelkezési jogukhoz kapcsolódó jogaiknak sérelme miatt a Veszprémi
Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) vagy a lakóhelyük szerinti illetékes
törvényszékhez keresetet nyújthat be. Valamint a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C,
www.naih.hu) fordulhatnak.

Kelt: Veszprém, 2021. április 1.

Gimoka 2016 Bt.
Adatkezelő